Możliwość uzyskania łagodniejszej kary w procesie karnym

Zdarza się, iż sędzia wydaje wyrok, w którym mowa jest o nadzwyczajnym złagodzeniu kary. O nadzwyczajnym złagodzeniu mówimy wtedy, gdy wymierzona jest kara łagodniejsza niż kara przewidziana w ustawodawstwie za określony czyn. Niekiedy jest to kara innego rodzaju. Nawet jeżeli sprawca nie zostanie uniewinniony, może czekać go przykładowo grzywna w miejsce ograniczenia wolności. Pragniesz poznać, kiedy sędzia ma prawo orzec o nadzwyczajnym złagodzeniu kary?

Ograniczenie bądź zawieszenie kary dzięki przekazaniu informacji sądowi

Sędzia dysponuje możliwością ograniczenia wymiaru kary bądź zawieszeniem jej w okoliczności, gdy osoba oskarżona o popełnienie czynu zabronionego w wystarczającym stopniu odtajni istotne w optyce sędziego szczegóły złamania prawa a ponadto także nazwiska jak również motywy wspólników, którzy również brali udział w danej sytuacji. Oczywiście dzieje się tak, gdy sędzia jak również prokuratura nie dysponują szansami na pozyskanie nieodzownych informacji bez uciekania się do tej metody. To bardzo ważna informacja dla takich osób, jak sprawcy wyrażający skruchę, chcący uzyskać lepsze traktowanie ze strony sądu. To na tyle istotna sprawa, że w prawie karnym opisana jest idea podejrzanego, który zgadza się zeznawać jako świadek w zamian za łagodniejszy wyrok bądź zwolnienie z kary, czyli świadka koronnego. Zgodnie z przyjętymi regułami wspomniana koncepcja znajduje zastosowania w przypadku wyjątkowo ciężkich przestępstw o charakterze zorganizowanym.

W jakich okolicznościach adwokat łódź sprawy karne ma możliwość domagania się złagodzenia kary?

Istnieje jeszcze kilka sytuacji, gdy sąd często wydaje łagodniejszy wyrok niż przewidziany przez Kodeks Karny. Przede wszystkim chodzi o okoliczność, gdy w opinii składu orzekającego grożąca sprawcy sankcja karna wydaje się być niewspółmiernie ciężka i nieracjonalna. Sędzia będzie skłonny zastosować złagodzenie kary, jeżeli:

Sprawca doszedł do porozumienia z powodem a ponadto szkoda została naprawiona.

Jeżeli zachowanie oskarżonego przekonuje o tym, iż starał się zapobiec szkodzie a po tym, jak została dokonana, to nosił się z zamiarem szybkiej likwidacji skutków szkody.

W przypadku, gdy oskarżony bądź jego bliski, w rezultacie czynu zabronionego ponieśli poważne szkody zdrowotne.

Ulga wobec nieletniego

Sędzia ma prawo wydać wyrok zgodny z regułą nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec nieletniego. Jednak jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy zostały spełnione kluczowe przesłanki. Fachową poradą dotyczącą tych warunków zapewni adwokat łódź sprawy karne. Jest to na przykład brak karalności uprzedniej, wyrażony żal bądź współpraca z organami ścigania. W takiej sytuacji najistotniejsze jest, aby zaistniała chęć poddania się wszelkim terapiom naprawczym a także opiece odpowiednich do tego instytucji odpowiedzialnych za resocjalizację.